Надлежност

Надлежност

Локални омбудсман Града Новог Сада је овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада, Градског већа када поступа као другостепени орган у управном поступку, органа надлежног за правну заштиту имовинских права и интереса Града Новог Сада, као и других органа и организација, предузећа и установа чији је оснивач Град Нови Сад, а којима су поверена јавна овлашћења.

 
У Граду Новом Саду образоване су следеће градске управе: Градска управа за комуналне послове, Градска управа за саобраћај и путеве, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, Градска управа за заштиту животне средине, Градска управа за привреду, Градска управа за финансије, Градска пореска управа, Градска управа за образовање, Градска управа за културу, Градска управа за спорт и омладину, Градска управа за здравство, Градска управа за социјалну и дечију заштиту (у оквиру које су образоване Управа за борачко-инвалидску заштиту и Управа за додатак на децу), Градска управа за инспекцијске послове, Градска управа за опште послове и Градска управа за прописе, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове и Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције.

Скупштина Града Новог Сада је оснивач следећих јавних предузећа: ЈКП „Чистоћа“, ЈГСП „Нови Сад“, ЈКП „Информатика“, ЈКП „Лисје“, ЈКП „Пут“, ЈП СПЦ „Војводина“, ЈКП „Новосадска топлана“, ЈКП „Тржница“, ЈКП „Водовод и канализација“, ЈКП „Паркинг сервис“, ЈКП „Стан“, ЈП „Урбанизам“, ЈКП „Градско зеленило“ и ЈКП „Зоохигијена и ветерина“.

 
Скупштина Града Новог Сада је оснивач следећих установа: Музеј Града Новог Сада, Градска библиотека, Историјски архив Града Новог Сада, Новосадско позориште Ujvideki sinhaz, Позориште младих у Новом Саду, Стеријино позорје у Новом Саду, Установа за израду таписерија Атеље 61, Културни центар Новог Сада, Новосадски отворени универзитет, КЦ „Младост“ из Футога, КЦ „Кисач“, Центар за социјални рад Града Новог Сада, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, Дом здравља Нови Сад, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Завод за здравствену заштиту радника, Завод за здравствену заштиту студената, Завод за хитну медицинску помоћ „Нови Сад“, Апотека „Нови Сад“, Агенција за енергетику Града Новог Сада, Туристичка организација Града Новог Сада, Стамбена агенција Града Новог Сада, Специјална болница за реуматске болести Нови Сад и Дирекција за робне резерве Града Новог Сада.
 
У Граду Новом Саду образовани су и Грaдско јавно правобранилаштво, Биро за пружање правне помоћи и Служба за заједничке послове.

Контактирајте нас
Kontaktirajte nas
Lépjen kapcsolatba velünk
Контактуйце нас
Kontaktujte sa s nami